លិខិតអញ្ជើញដាក់ពាក្យដេញថ្លៃ – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី សូមប្រកាសជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនជំនាញដែលមានគុណភាព និងបទពិសោធន៍ ក្នុងការរៀបចំតម្លើងបន្ទប់ចែកចាយភ្លើងនៅ Data Center Production Power Room សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមពិនិត្យខ្លឹមសារមានភ្ជាប់ជូនខាងក្រោម៖