លិខិតអញ្ជើញដាក់ពាក្យដេញថ្លៃ – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សូមប្រកាសជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនជំនាញដែលមានគុណភាព និងបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ Project Security Information and event management for Funan ( SIEM) ។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង សូមទាក់ទងទៅ៖