ការិយាល័យកណ្តាល/Head Office

អគារលេខ ៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវលេខ ១១៨ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

No 95, Preah Monivong Blvd, Corner of Street 118, Sangkat Monourom, Khan Prampir Meakkakra, Phnom Penh.

Tel: (855-23) 888 830/(855-12) 928 929/(855-93) 508 888/Fax: (855-23) 888 831

E-mail: info@funan.com.kh | Website: www.funan.com.kh

Find us on:

                    


Comment