ការិយាល័យកណ្តាល/Head Office

អគារលេខ៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស(៩៣-១១៨) សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

#95, Monivong Boulevard(93-118), Sangkat Monorom, Khan 7Makara, Phnom Pennh, Kingdom of Cambodia.

Tel: (855-23) 888 830/(855-12) 928 929/(855-93) 508 888/Fax: (855-23) 888 831

E-mail: info@funan.com.kh | Website: www.funan.com.kh

Find us on:

                    


Comment