លិខិដេញថ្លៃ – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សូមប្រកាសជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនជំនាញដែលមានគុណភាព និងបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្អត់ផ្គង់ Samsung Galaxy Tab A8 2021 ចំនួន 180គ្រឿង (បូករួមទាំង Case និង Screen)។