គោលបំណងអាជីវកម្ម – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

គោលបំណងអាជីវកម្ម

 • ផ្តល់កម្ចីខ្នាតតូច និង មធ្យម
  ផ្តល់កម្ចីខ្នាតតូច និង មធ្យម
  ផ្តល់កម្ចីខ្នាតតូច និង មធ្យម ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការ និងសមត្ថភាពជាក់ស្តែង របស់ អតិថិជន។
 • ផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ដល់អតិថិជន
  ផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ដល់អតិថិជន
  ផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ដល់អតិថិជន អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុ។
 • ចូលរួមក្នុងការ​ ការពារផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និង សង្គម
  ចូលរួមក្នុងការ​ ការពារផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និង សង្គម
  ចូល​រួម​ក្នុង​ការ ការ​ពារ​ផល​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន និង សង្គម ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ​របស់ប្រជា​ពលរដ្ឋក្នុង​សហ​គ​មន៍ និងចូលរួមក្នុងការបង្កើន បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ។