ចំ​ណាប់​​អារម្មណ៍​​របស់​​ប្រ​ធាន​​ក្រុម​​ប្រឹ​ក្សា​​ភិ​បា​ល – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

កម្ពុជាធ្លាប់ទទួលបានបទពិសោធន៍ លើការថមថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ក្នុងអំឡុងនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នាំ២០០៨-២០០៩ ដែលពេលនោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានការធ្លាក់ចុះពី៦,៧% ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ មកត្រឹម០,១% ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។ ដប់ឆ្នាំក្រោយមក ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ពិភពលោកក៏បានជួបប្រទះវិបត្តិសាជាថ្មី គឺវិបត្តជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ១៩ ដែលធ្វើឱ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់អវិជ្ជមាន៣,១% ដែលជាការធ្លាក់ចុះដ៏ខ្លាំង ខណៈពេលដែលកំណើនប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមជាង៧%ក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំមុនជួបវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតជាសកល។ ជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះ ត្រូវបានទប់ស្កាត់ដោយយុទ្ធនាការ និងការបញ្ជ្រៀតនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩។ កម្ពុជា ក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលបានរស់ក្នុងបរិបទថ្មីមួយ គឺការរស់នៅជាមួយកូវីដ១៩ វិធានអនាម័យ និងការពារផ្សេងៗ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ និងឆ្នាំ២០២២ ដែលទំាងនេះបានធ្វើឱ្យសកម្មភាពអាជីវកម្ម ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបើកឡើងវិញជាបណ្តើរៗ និងបានជម្រុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិងើបឡើងវិញប្រមាណជាង៣% ក្នុងឆ្នាំ២០២១ និង៥,២%ក្នុងឆ្នាំ២០២២។ ទោះជាយ៉ាងណាក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតជាសកល មិនទាន់បានងើបឡើងវិញស្រួលបួលផងនោះ ពិភពលោកក៏ទទួលរងសម្ពាធជាថ្មីនៃវិបត្តិសង្គ្រាមរុស្សី អ៊ុយក្រែន។ ការងើបឡើងនៃអតិផរណា ដែលធ្វើឱ្យធនាគារកណ្តាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិក ដំឡើងថ្លៃអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួន ក្នុងគោលបំណងរក្សាតម្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដែលទំាងនេះបានបង្កើនតម្លៃមូលនិធិសកលផងដែរ។ ជាមួយនឹងអតិផរណាកំណើនយឺតយ៉ាវនៃការនាំចេញលើផ្នែកខ្លះនៃការនាំចេញវិស័យកម្មន្តសាលជាលទ្ធផលនៃការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការសកល និងវិស័យសំណង់បានជះឥទ្ធិពលដល់ប្រាក់ចំណូល ពិសេសប្រជាជនដែលមានចំណូលទាប។ ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ ដែលមានភាពធន់ល្អដល់ការងើប និងកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញបានលឿន។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណជាង៥,៨%ក្នុងឆ្នាំ២០២៤ ដែលមានការកើនឡើងពី៥,៤%ពីឆ្នាំ២០២៣។

គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២៣នេះ ចំណូលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាមធ្យម (ផ.ស.ស) ជាង១,៩១៧ដុល្លារអាមេរិក បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងបញ្ជាក់ថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅតែជាចលករមួយ រួមចំណែកជម្រុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ តាមរយៈឥណទានខ្នាតតូច និងតូចបំផុតរបស់ខ្លួន។ ផលប័ត្រឥណទានដែលត្រូវបានផ្តល់ទៅតាមវិស័យនីមួយៗរបស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទំាងមូលរួមមាន ៣១,២%​ ទៅលើវិស័យប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ ២២% ទៅលើវិស័យកសិកម្ម ២០,២% ក្នុងវិស័យជំនួញ​ និងពាណិជ្ជកម្ម និង១១,៤% ទៅលើវិស័យសេវាកម្ម។ បំពេញបន្ថែមទៅនឹងគោលដៅទីផ្សារចម្រុះរបស់ធនាគារប្រៃណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ដែលជាភាគទុន១០០% របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមានគោលដៅផ្តោតទៅលើប្រជាជនដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប​ ​​និងមធ្យមកម្រិតកណ្តាល ដែលនេះបានរួមចំណែក និងគាំទ្រដល់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ២០៣០។ ជាមួយនឹងបណ្តាញប្រតិបត្តិការសាខាចំនួន ៥១ការិយាល័យ ធ្វើឱ្យហ្វូណនអាចផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលកំពុងទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនូវមានកម្រិត។ ជាមួយនឹងទំហំទុនជាង ៤,៣០០ដុល្លារអាមេរិកក្នុងអតិថិជនម្នាក់ គ្រឹះស្ថានបានផ្តល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងវិស័យកសិកម្មចំនួន៣១% និងអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងតូចបំផុតចំនួន១៨% នៃផលប័ត្រឥណទានសរុបរបស់ខ្លួន។

ក្នុងឆ្នាំ២០២៣នេះ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី សម្រេចបានប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំជាង២លានដុល្លារអាមេរិក ហើយមានទ្រព្យសកម្មសរុប៨១,៥លានដុល្លារអាមេរិក។ ក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរគ្រឹះស្ថានសម្រេចបាន អនុបាតប្រាក់ចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម(ROA)មាន២,៤% និងអនុបាតប្រាក់ចំណេញធៀបនឹងដើមទុន(ROE)មាន៨,៨%។ បើទោះបីជាអត្រាប្រាក់ចំណេញរបស់ហ្វូណនមានការធ្លាក់ចុះ៣៨.២%ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ នេះធៀបនឹងឆ្នាំ២០២២ ក៏ដោយ គ្រឹះស្ថាននូវប្រសើរជាងអត្រាប្រាក់ចំណេញរបស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទំាងមូល ដែលធ្លាក់ចុះជាង៧០,៩%។ គម្លាតនៃប្រាក់ចំណេញដែលស្តួចស្តើងនេះគឺបណ្តាលមកពីការកើនឡើងនៃផលប័ត្រឥណទានមិនដំណើរការ (NPL) របស់គ្រឹះស្ថាន និងការកើនឡើងថ្លៃដើមហិរញ្ញវត្ថុ។

ជាចុងក្រោយ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ អតិថិជន និយ័តករ ដៃគូសហការ ម្ចាស់កម្ចី បុគ្គលិក និងភាគទុនិកទំាងអស់សម្រាប់ការគាំទ្រ សហការ ផ្តល់ទំនុកចិត្ត និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យសម្រេចបានសមិទ្ធផលជាច្រើន នាឆ្នាំកន្លងមក។ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្តេជ្ញាចិត្តសម្រេចឱ្យបាន​​ នូវចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់ខ្លួន “ជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ និងភាពជោគជ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា” និងបេសកកម្ម “ផ្តល់នូវផលិតផល និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលមានលក្ខណៈ សាមញ្ញ ងាយស្រួល សេវារហ័ស និងប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ប្បញ្ញត្តិនានា”។ ដូច្នោះសូមបន្តនូវកិច្ចគាំទ្ររបស់លោកអ្នកនាឆ្នាំខាងមុខបន្តទៀត។

សូមទេវតាឆ្នាំថ្មី ប្រសិទ្ធិពរជ័យ សិរីមង្គល វិបុលសុខ ចម្រើនរុងរឿងដល់លោកអ្នក កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។

លោកអ្នកឧកញ៉ាបណ្ឌិត ពុង ឃាវសែ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល