ទំនាក់ទំនង – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ការិយាល័យកណ្ដាល

ម៉ោងបម្រើការងារ

-ថ្ងៃចន្ទ               ៖  ៧:៣០ ព្រឹក – ៤:៣០ល្ងាច
-ថ្ងៃអង្គារ            ៖  ៧:៣០​ ព្រឹក – ៤:៣០ល្ងាច
-ថ្ងៃពុធ               ៖  ៧:៣០ ព្រឹក – ៤:៣០ល្ងាច
-ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ​​​​​​​   ៖ ​ ៧​:​៣​០ ​ព្រឹក​ – ​៤​:​៣​០​ល្ងា​ច
-ថ្ងៃសុក្រ             ៖   ៧:៣០ ព្រឹក – ៤:៣០ល្ងាច
-ថ្ងៃសៅរ៍  និង ថ្ងៃអាទិត្យ    ៖  ឈប់សម្រាក។

- ថ្ងៃចន្ទ ៖ ៧:៣០ ព្រឹក - ៤:៣០ល្ងាច - ថ្ងៃអង្គារ    ៖ ៧:៣០ ព្រឹក - ៤:៣០ល្ងាច - ថ្ងៃពុធ  ៖ ៧:៣០ ព្រឹក - ៤:៣០ល្ងាច - ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៖ ៧:៣០ ព្រឹក - ៤:៣០ល្ងាច - ថ្ងៃសុក្រ  ៖ ៧:៣០ ព្រឹក - ៤:៣០ល្ងាច - ថ្ងៃសៅរ៍  និង ថ្ងៃអាទិត្យ   ៖  ឈប់សម្រាក។

សាកសួរព័ត៌មាន បន្ថែមនៅទីនេះ