បណ្ដឹងអតិថិជន – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

បណ្ដឹងជាអក្សរ ៖
    ឫតាមរយះ ៖

    បណ្ដឹងផ្ទាល់មាត់

    • អគារលេខ ៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវលេខ ១១៨ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
    • (៨៥៥)០៨១ ៨៨៨៨ ១០