ប្រវត្តិ​ក្រុមហ៊ុន – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

២០១៨

មានផលប័ត្រឥណទាន ៤៧លានដុល្លារអាមេរិក / បានពង្រីកចំនួន ៥១ សាខា / បុគ្គលិកសរុបចំនួន ៦៤៦នាក់ / អតិថិជន ចំនួន ១៩,៨៥៦នាក់ ។

បច្ចុប្បន្ន​នេះ (ចុងឆ្នាំ ២០១៨) ហ្វូណន មាន ៥១សាខា បុគ្គលិក ៦៤៦នាក់អតិថិជនចំនួន ១៨,៨៥៦នាក់ ហើយប្រាក់កម្ចីបានកើនឡើងដល់ ៤៧លានដុល្លារអាមេរិក។

២០១៧

ក្លាយជាបុត្រសម្ព័ន្ធធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា​ ក.អ (១០០% នៃភាគហ៊ុនសរុប)

នៅថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ហ្វូណន បានរៀបចំកម្មពិធីផ្ទេរភាគហ៊ុន​ជាផ្លូវការមួយ ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមដោយម្ចាស់ភាគហ៊ុន អាជ្ញាធរបុគ្គលិកគ្រប់គ្រង ព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិដែលមានវត្តមាននៅសាលមហោស្របកោះពេជ្រ។ ឆ្នាំ២០១៧ បន្ទាប់ពីការផ្ទេរភាគទុនិករួចរាល់ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ថ្មី និង​កំណត់​ទីផ្សារ​គោល​ដៅរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាមួយ ចំណែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនមេគឺ​ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា​ ក.អ។ នៅបំណាច់ឆ្នាំ ២០១៧ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី មានសាខាចំនួន៥១ បុគ្គលិកចំនួន ៦៣៨រូប អតិថិជន ១៩,៨២៥នាក់ និងមានសមតុល្យឥណទាន កើនឡើងរហូតដល់ ២៨,៧លានដុល្លារអាមេរិក។

២០១៦

ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

នៅថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ សមាគមអភិវឌ្ឍន៍ប្រជាជនកម្ពុជា(CAD) បាន​ទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) ដែល​មានឈ្មោះថា ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ហើយបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ជាមួយអាជ្ញាធរជាតិ ដទៃទៀតដូចជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុង ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ និងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ។ ទ្រព្យសម្បត្តិ​ និងបំណុលទាំងអស់របស់ CAD ត្រូវបានផ្ទេរ និងទទួលបាន​ការយល់ព្រមជាផ្លូវការដោយ​ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ។ នៅឆ្នាំ២០១៦ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី មានសាខាចំនួន ៤៩ សាខាបុគ្គលិកចំនួន ៧៣៣ នាក់មានអតិថិជនជាង ៣០,៣១១នាក់ និង មានប្រាក់កម្ចីប្រមាណ ១០ លានដុល្លារអាមេរិក។

២០១៥

ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមាន ឈ្មោះថាសមាគមអភិវឌ្ឍន៍ ប្រជាជនកម្ពុជា (CAD)

ហ្វូណន​ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ​ភីអិលស៊ី ​ជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ។ បានបង្កើតឡើងក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិ​បាល​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថាសមាគមអភិវឌ្ឍន៍ ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុជា (CAD) ដែលបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីផ្តល់ឥណទានខ្នាត តូច​ប្រកប​ដោយគុណ​ភាព​ដល់​ប្រជា​​ពលរដ្ឋ​​ក្រី​ក្រ​​ក្នុង​​​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​​ស​ហគមន៍​​​របស់ពួក​គេ។ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៤ CAD មានសាខាចំនួន ៤៩ បុគ្គលិកចំនួន ៨១២នាក់ អតិថិជនជាង ៣០,០០០​នាក់​ដែល​មាន​ប្រាក់​​កម្ចីប្រមាណ ៤ លានដុល្លារអាមេរិក។