សន្ទ​​រក​ថា​​របស់​​ប្រ​ធា​ន​នា​យ​ក​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី
ទីផ្សារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ចំនួន​គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨​ ​​​​មាន​ចំនួន​៨១​គ្រឹះស្ថាន​ មាន​ការ​កើន​ឡើង​ពី​៦៤​គ្រឹះ​ស្ថាន​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៦​។​ ចំនួន​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​មាន​ចំនួន​៤៣ ធនាគារ​ឯក​ទេស​មាន​ចំនួន​១៤​ គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូ​ហិ​រញ្ញវត្ថុ​ទ​ទួលប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​ចំនួន​៧ ​និង​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​មាន​៧៤​។ ​ចំពោះ​ចំនួន​គ្រឹះស្ថាន​ផ្តល់​​សេវា​​កម្មទូ​ទាត់​មាន​ចំនួន​១៦​ ​ដែល​ចំនួន​នេះ​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ទ្វេ​ដង​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​២០​១​៦​ ​មក​។​ ​ចំណែក​ទ្រព្យ​សកម្ម​របស់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​កំណើន​រហូត​ដល់​១៤​ភាគរយ​ នៃ​ចំណែក​ទ្រព្យ​សកម្ម​សរុប​ និង​ចំណែក​ឥណទាន​មាន​ ១៨​ភាគ​រយ​ នៃ​ចំណែក​ឥណទា​ន​​សរុប​​។​ ហើយ​ចំណែក​ទី​ផ្សា​រ​រ​បស់​គ្រឹះស្ថាន​ មីក្រូ​ហិរញ្ញ​​វត្ថុ​​ ​(មិន​រាប់​បញ្ចូ​ល​គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ​)ក៏​មាន​ការ​ កើន​ឡើងផង​ដែរ​ ប៉ុន្តែ​ដោយ​សារ​ទំហំ​កម្ចី​ និង​ប្រតិបត្តិការ​គ្រឹះស្ថា​ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំង​នេះ​មាន​ទំហំ​តូច​នៅ​ឡើយ​ចំណែក​ទ្រព្យ​សកម្ម​មាន​ត្រឹម​២,៨​ភាគ​រយ​ និង​ ចំណែក​ឥណទាន​ មាន​​​ត្រឹម​​ ២,១​ភាគ​រយ​។​ កំណើន​ឥណទាន​ជា​រួម​ក្នុង​វិស័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​មាន​ ២៤​,៤​ភាគ​រយ​ (ប្រចាំឆ្នាំ) ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨​ ហើយ​កំណើន​ឥណទាន​សម្រាប់​គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុទ​ទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ ​(M​DI) គឺ​២៦​,៥​ភា​គ​រ​យ​និ​ង​គ្រឹះ​ស្ថាន​មី​ក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​មាន​កំណើន​៣១​​,៣​ភាគរ​យ។​ ចំ​ណែក​គ​ណ​នី​​​ឥ​ណ​​​ទា​ន​​ប្រើ​​ប្រាស់​ផ្ទាល់​ខ្លួន​មាន​ទំហំធំជាង​គេបើ​ប្រៀបធៀ​បទៅ​នឹ​ង​ចំ​ណែ​ក​គណនី​ឥណ​ទាន​សរុប​ដែល​មាន​សមា​មាត្រ​ជាភា​គរ​យ​រ​ហូ​ត​ដ​ល់​ ៣​៦​ភា​គ​រ​យ​សម្រាប់គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទ​ទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ​ និង​៤០​ភាគ​រ​យ​ស​ម្រាប់​គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​។​ អនុ​បាត​ប្រាក់​ចំណេញ​ធៀប​នឹង​ដើម​ទុន​ (​R​O​E​)​ ស​ម្រាប់​​វិ​ស័យ​​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទំាង​មូល​មាន​ ​២,៤​ភាគរយ​ ​ហើយ ​​អនុ​បាត​ប្រាក់​ចំណេញ​ធៀប​នឹង​ទ្រព្យ​សកម្ម​សរុ​ប​ (​R​O​A​)​ ​មា​ន​ ​៣​,​៥​ភា​គ​រ​យ​។​ អ​នុ​បា​ត​ប្រាក់​ចំ​ណេ​ញ​ធៀ​ប​នឹ​ង​ដើ​ម​ទុ​ន​ (R​​OE)​ មា​ន​កា​រ​កើ​ន​ឡើ​ង​ពី​ ០​,​៤​ភា​គ​រ​យក្នុ​​ង​ឆ្នាំ​២០​១៧ទៅ​ ​១៩,៩ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០១៨  និងអនុបាត​ប្រាក់ចំណេញ​ធៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប​ ​(ROA​)​កើន​ឡើង​ពី ​០,​១%​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០​១៧​ ទៅ ​៤,​១%​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០​១​៨​។​ គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទ​ទួ​លប្រាក់​បញ្ញើ​ ទទួលបា​នប្រាក់​ចំណេញ​យ៉ាង​ល្អ​ បើ​យោង​ទៅ​លើ​អនុ​បាត​ប្រាក់​ចំណេញ​ធៀប​នឹង​ដើម​ទុន​(​R​O​E​)​ និ​ង​ ​​អ​នុ​បា​ត​ប្រាក់​ចំ​ណេ​ញធៀ​ប​នឹ​ង​ទ្រព្យ​ស​​កម្មស​រុប​ ​(​R​O​A​​)​ ​នេះ​ ​ដែល​ទ​ទួ​ល​បា​ន​ ​២​,​៨​ភា​គ​រ​យ​ សម្រាប់​អ​នុ​បា​តប្រាក់ចំ​ណេ​ញ​ធៀ​ប​នឹ​​ង​ដើ​ម​ទុ​ន​ ​​(​R​O​​E​)​​ ​​និ​ង​​១​៦​,​៥​%​ សម្រាប់អ​នុ​បា​ត​​ប្រាក់​ចំ​ណេ​ញ​ធៀប​នឹ​ង​ទ្រព្យសកម្ម​ស​រុ​ប​ ​(​R​O​A​)​។​ ក្រោយ​ពី​កា​រ​កម្រិត​អត្រា​ការប្រាក់​ ដោយ​ធ​នា​គា​រ​ជា​តិ ​នៃ​ក​ម្ពុជា​ក្នុង​ឆ្នាំ២០​១​៨​ ​ចំ​ណូ​ល​មិ​ន​មែ​ន​កា​រប្រាក់​មានកា​រ​កើ​ន​ឡើ​ង​ ​សម្រាប់​​​​គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទ​ទួ​ល​ប្រាក់​បញ្ញើ ​មា​ន​៨​ភា​គ​រ​យ​ ​និ​ងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ​​មាន១​៩​ភា​គ​រ​យ​នៃ​ចំ​ណូ​ល​ស​រុ​ប​។​ ​ចំ​ណូ​ល​ពី​កា​រប្រាក់​ស​ម្រាប់​គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទ​ទួ​ល​​ប្រាក់​បញ្ញើមា​ន​៩​១​ភា​​គ​រ​យ​ ​​និ​ង​គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមា​ន​៧​៨​%​ ​​នៃ​ចំ​ណូ​ល​ស​រុ​ប​។​ ​ឥ​ណ​ទា​ន​​​មិ​ន​ដំ​ណើ​រ​​​កា​រសម្រាប់​​​​​​​វិស័យ​​​​​​​​​ធនាគា​រ​ ​និ​ង​​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងរ​យៈ​ពេ​ល​ពី​រឆ្នាំចុ​ង​ក្រោយ​នេះ​មា​ន​កា​រ​ធ្លាក់ចុះ​ ក្នុងឆ្នាំ២​០​១​៨​គ្រឹះស្ថានធនាគារមាន​អ​ត្រា២​,​២​ភា​គ​រ​យ​ ​ហើ​​យ​០​,​៧​ភា​គ​រ​យ​សម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទ​ទួ​លប្រាក់បញ្ញើ និង ​៥​ភា​គ​រ​​​យ​សម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​។​ ​ ​

​​ជា​រួម​សម្រាប់​ទសវត្សរ៍​ចុង​ក្រោយ​​នេះ​វិស័​យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅ​តែ​មា​ន​កំ​ណើ​ន​ខ្លាំង​ក្លា ​និ​ង​ប្រ​កប​ដោ​យ​គុ​ណ​ភា​​ព​។​ ​​ហើ​យ​កំ​ណើ​ន​នេះ​នឹ​​ង​នៅ​តែ​ប​ន្ត​ ​ស្រ​ប​ជា​មួ​យ​នឹ​ង​កំ​ណើ​ន​សេ​ដ្ឋកិច្ច​ ​និ​ង​​ស្ថេរ​ភាព​ជាតិ។​​

លទ្ធផលទទួលបានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨

ឆ្នាំ​២​០​១​៨ ​គឺ​ជា​ឆ្នាំ​ទី​ពីរ​ប​ន្ទាប់​ពីការ​ផ្ទេរភា​គ​ទុ​និ​ក​ជា​ផ្លូ​វ​កា​រ​។​ ​បន្ទាប់ពី​កា​រ​ផ្ទេរភា​គ​ទុ​និ​ក​ ​កំ​ណែ​ទម្រង់​មួ​យ​ចំ​នួ​ន​ត្រូវ​បា​នធ្វើឡើងឲ្យ​ស្រប​តា​ម​ប​រិ​ប​ទ​ថ្មី​ ​និ​ង​​​ ​អភិបាល​កិច្ច​សារ​ជីវកម្ម​ គណៈគ្រប់​គ្រ​ង​ត្រូវ​យក​ចិត្តទុក​ដាក់ខ្លាំង​លើការបណ្តុះ​បណ្តាល ​និង​ ​​​​​តម្រង់​​​​ទិស​បុគ្គលិក​ខាង​ក្នុ​ង ​តាំង​ពី​​ថ្នាក់​គ្រប់​​គ្រងរ​ហូត​​​ដ​ល់​​បុគ្គ​លិក​​​ ព្រមទំាង​ ​បង្កើន​ការទ​ទួល​ស្គាល់​ពីសា​ធា​រ​ណ​ជ​ន​លើអត្ត​សញ្ញាណ​ថ្មី​រ​ប​ស់​ហ្វូណន ​និងរៀប​ចំ​ធ្វើកា​រ​អនុវត្តន៍​ប្រកាស​ថ្មី​លើបញ្ញតិ្តស្តី​ពីចំណា​ត់​ថ្នាក់​ហានិ​ភ័​យ​ឥ​ណ​ទា​ន​ និ​ង​សំ​វិ​ធា​ន​ធ​ន​ លើ​អិុ​ម​ភែ​រ​មិ​ន។​ ​ទោះ​បី​យ៉ា​ង​នេះ​ក្តី​ ​ដោ​យ​មា​ន​កា​រ​ជួ​យ​គាំ​​ទ្រ​​ ពី​គ្រ​ប់ភា​គី​ពា​ក់​ព័ន្ធ​ ​ក្នុ​ង​ឆ្មាំ​២​០​១​៨​ ​ហ្វូណន ​​ទ​ទួ​ល​​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ហិ​រ​ញ្ញ​វត្ថុ​ក្នុង​កម្រិត​មួយ​គួរ​ជា​ទីពេញចិត្ត​។ ​ជា​មួយ​នឹង​​អ​ត្រា​កំ​ណើន​ ​​៥​៤​ភា​គ​រ​យ​ ​នៃ​ទ្រព្យ​សកម្ម​សរុ​ប ​ហ្វូណន ​គឺ​​ស្ថិត​​នៅ​​ក្នុង​​លំដាប់​​លេខ​​រៀង​​ទី​៣​ ​​ក្នុង​​ចំណោម ​គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ ដោយ​មិន​រាប់​បញ្ជូល​គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ​ទ​ទួ​ល​ប្រាក់បញ្ញើមានទ្រព្យសកម្មសរុប​៤៩​លានដុ​ល្លារអា​មេរិ​ក​​។​ នៅ​​បំណាច់​ឆ្នាំ​២០១៨គ្រឹះ​ស្ថាន​មាន​ផល​ប័ត្រ​ឥណ​ទា​ន​​ស​រុ​ប​​៤​៧​លាន​ដុល្លារ​អាមេ​រិ​ក​​​​ ​ហើ​យ​​ប្រា​ក់​​ចំ​ណេ​ញ​​សុ​ទ្ធបន្ទាប់​ពី​កាត់​ពន្ធរួច​មាន​ ​១​,​៧​ លាន​ដុល្លារអា​មេរិ​ក​។​ ​ដោ​យ​កា​រ​ពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង​ហា​និ​ភ័​យ​រ​ប​ស់​ខ្លួ​ន ​ភា​គ​រ​យ​នៃ​ឥ​ណ​ទា​ន​មិ​ន​ដំ​ណើ​រ​កា​​រ​បានធ្លាក់ចុះពី ១​,៣​​ ​ភា​គ​រ​យក្នុងឆ្នាំ២០១​៧​ម​ក​ ១​,​១​៩​%​ ​ក្នុងឆ្នាំ២០១៨។ ​អ​នុបា​​តប្រាក់​ចំណេ​ញធៀប​នឹ​ង​ដើ​មទុ​ន​ ​(​R​O​E​)​​ ​មា​ន​កា​រ​កើ​នឡើងពី ០​,​៤​​ ​ភា​គ​រ​យក្នុងឆ្នាំ២​០​១​៧​ ​ទៅ​ ​១​៩​,​៩​ភា​គ​រ​យក្នុងឆ្នាំ២០១​៨​ ​ ​និ​ង​អ​​នុ​បា​​តប្រាក់ចំណេញធៀប​នឹ​ង​ទ្រព្យ​សកម្ម​សរុ​ប​ ​(​R​O​A​)​ ​កើ​នឡើង​ពី​ ​០​,​១​%​ ក្នុងឆ្នាំ ២​០​១​៧​ ​ទៅ​ ​៤​,​១​%​​ ក្នុងឆ្នាំ២​០​១​៨​។​

​ឧត្តមភាពរបស់ហ្វូណនក្នុងទីផ្សារ

យើង​មា​ន​​អ​ភិបាលកិច្ច​សាជីវកម្ម​​ និង​គោល​ន​យោ​បាយ​គ្រប់​គ្រង​ហានិ​ភ័​យ​ ដែល​ទំាងអស់​នេះ​បង្កើត​បាន​ជា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ដ៏រឹងមាំ​ និង​ប្រព័ន្ធ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ដ៏ល្អ​ដើម្បី​ធានា​បាន​នូវ​វឌ្ឍន​ភាព​ប្រក​បដោយ​និរន្តរ​ភាព​ ព្រម​ទាំង​ការ​អនុវត្តន៍​ប្រ​កប​ដោយ​អនុឡោមភាព​នូវរាល់​បញ្ញតិ្តនានា​របស់​អាជ្ញាធរ​។

ហ្វូណន​ ​ជា​ផ្នែកមួយ​នៃ​ក្រុម​ហ៊ុន​សម្ព័ន្ធ​ធនាគាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ​ក​.អ​ ដែល​មាន​ភាគ​ទុនិក​ដ៏មាន​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ ​និង ​បទ​ពិសោធន៍​ក្នុង​វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​ដូច​ជា៖​ ​ក្រុមហ៊ុន​វិនិយោគ​កាលណាឌីយ៉ាអិនវែសមិន​(មានភាគទុន៥០ភាគរយ)​ក្រុមហ៊ុន​វិនិយោគ​នៃប្រទេស​សិង្ហបុរី​ ហ្វូនឡឺតុន​ហ្វាយណាន់​ស្យល​​ហូ​ល​​​​​​​ឌីង​​ (មានភាគទុន៤៥ភាគរយ) និង ​ក្រុម​ហ៊ុន​រដ្ឋ​ស្វយ័ត​គឺប្រៃណីសយ៍​កម្ពុជា​ (មានភាគទុន៥ភាគរយ)។​ ​​  ជា​មួយ​នឹង​ក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ​ (ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ)​ ហ្វូណន បាន​កំណត់​នូវទីផ្សារគោលដៅ​របស់​ខ្លួន​គឺ ​អ្នក​មាន​ចំណូល​តិច ​និង​មធ្យម​ ពី​អ្នក​មាន​ចំណូល​ពីប្រាក់​បៀវត្សរ៍ និង​ អ្នក​មាន​​អាជីវកម្ម​ផ្ទាល់​ខ្លួន​។ ​ក្នុង​ជំហរ​ទីផ្សារ​គោលដៅ​ និង​គុណ​តម្លៃ​នៃ​ការវិនិយោគ​លើទីផ្សារ​នេះ​ យើង​បាន​កំណត់​យ៉ាង​ច្បាស់នូវចក្ខុវិស័យ បេសកម្ម​ សម្រាប់​ជាគុណតម្លៃ​រយៈពេល​វែង​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ និង​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ​រួមមាន​៖ ​អតិថិជន​ ​ភាគទុនិក​ ​និង​បុគ្គលិក​។ ​ក្រុមហ៊ុន​មេសម្ព័ន្ធ​របស់​យើង (ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ)​ កំពុង​ធ្វើការ​អភិវឌ្ឍន៍​ខ្លួន​ក្លាយ​ជាធនាគារ​បច្ចេកវិទ្យា​​ (Digital Banking)​ ការវិនិយោគ​នេះ​នឹង​លើក​កម្ពស់​ ផ្នែក​បច្ចេក​វិទ្យា​រវាង​ក្រុមហ៊ុន​ទាំងពីរ​ ហើយ​ផ្តល់ឱកាស​ដ៏ប្រសើរ​បំផុត​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​សមត្ថភាព​ក្នុងការ​ផ្តល់​ដំណោះស្រាយ​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​  (Fin-Tech) ​ទៅ​​កាន់​​​ទីផ្សារ​គោល​ដៅ។​

យើង​មាន​គណៈគ្រប់គ្រង​ដែលជាកម្លាំង​ច​​​​​លករ ​ប្រកបដោយ​ចំណេះជំនាញ​ និង​បទពិសោធន៍​​ក្នុងវិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​។ ជាពិសេស​ទៅទៀត​យើង​ទទួល​បាន​ការគាំទ្រ​ផ្នែកបច្ចេកទេស​ជំនាញ​ពីក្រុមហ៊ុន​មេសម្ព័ន្ធ ​និង​ក្រុមហ៊ុន​ហ្វូឡឺតុន​ហ្វាយណាន់ស្យល​ នៃ​ប្រទេសសិង្ហបុរី​ ​ដល់​គណៈគ្រប់គ្រង​​របស់​យើង​​​​ទៅ​​តាម​មុខងារ​ និង​តួនាទី​របស់​ពួកគេ​។​

​លើសពីនេះ​ទៅទៀត​ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ​ចំនួន៥១​សាខា​ទូទាំង​ប្រទេស ​និង​ដើម្បី​ការ​បង្កើន​បណ្តាញ​ប្រតិ​បត្តិការ​បន្ថែម​ទៀត​ ហ្វូណន ធ្វើ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម​ផ្សេងៗ​ដើម្បី​ឆ្លើយតប​ដល់​ទីផ្សារគោលដៅ​ក្នុងការ​ទទួល​បាន​លិតផល​ និង​​សេវាកម្ម​ល្អ​ពី​ ហ្វូណន​។ ការសហប្រតិបត្តិការ​​រវាង​​​ដៃ​គូពាណិជ្ជកម្ម​ គឺ​ជា​យុទ្ធសាស្រ្ត​រយៈពេលវែង​ ដែល​អាច​ បង្កើន​គោល​ដៅ​ប្រតិបត្តិការ​បន្ថែម​ របស់ ​ហ្វូណន ​តាម​រយៈយុទ្ធសាស្រ្ត​ប្រតិបត្តិការ​អាជីវកម្ម​គ្មាន​សាខា​។

ទិសដៅរបស់ហ្វូណន

ជាមួយនឹងផែនការអាជីវកម្ម​ក្នុង​រយៈ​ពេល​មធ្យម ហ្វូណន បាន​នឹង​កំពុង​ពង្រឹង​ភាព​​ខ្លាំង​​របស់ខ្លួ​ន​ ដើម្បី​ស្រូបយក​នូវឱកាស​ក្លាយជា​គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ​ (MDI)​។ ​ដើម្បី​សម្រេច​គោល​​ដៅ​​នេះ ​ហ្វូណន​ ត្រូវ​បន្ត​រក្សា​កំណើនទ្រ​ព្យ​សកម្ម​របស់​ខ្លួន​ ក្លាយ​ជា​គ្រឹះស្ថាន​​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​មាន​ទ្រព្យ សកម្ម​​​ច្រើន​ជាង​​គេទីមួយ​​ (មិនរាប់បញ្ចូលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ) ​ធ្វើការបង្កើន​ប្រាក់​ចំណេញ​របស់​ខ្លួន​ ដើម្បីធានា​នូវនិរន្តរភាព​អាជីវកម្មអភិវឌ្ឍ​ គោលនយោបាយ​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ ​ព្រមទាំង​ធ្វើការ​វិនិយោគ​បន្ថែមលើ​បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ​និង​ស្ថាបនា​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ ​និង​កិត្តិនាម​ហ្វូណន​លើ​ទី​ផ្សារ​។​ការបន្ត​ទំនាក់​ទំនង​ល្អ​ជាមួយ​បញ្ញតិ្តករ​ តាមរយៈ​ការអនុវត្តន៍​ពេញលេញ​រាល់ប្រកាស ​និង​អនុសាសន៍នានា​ជា​កិច្ចការងារ​អទិភាព​របស់​ហ្វូណន​។

យើងខ្ញុំ​សូមថ្លែងអំណរគុណ​យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ​ចំពោះការគាំទ្រដ៏ធំធេងរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ភាគទុនិក ដៃគូសហការ និយតករ ក្រុមការងារបុគ្គលិក និងអតិថិជន ចំពោះការលើកទឹកចិត្ត រួមចំណែកយ៉ាងសកម្ម ដល់ភាពជោគជ័យរបស់ហ្វូណន នាឆ្នាំកន្លងមក និងឆ្នាំ២០១៩ ។

ជាចុងក្រោយ​សូម​ជូន​ពរ​ជ័យសេរីមង្គលវិបុលសុខចម្រើន រុងរឿងដល់ ភាទុនិកបុគ្គលិក អតិថិជន និងដៃគូអាជីវកម្ម ទាំងអស់ ​ព្រមទាំង​ក្រុមគ្រួសារ​ និង​សូមឲ្យជួប​នឹងពុទ្ធពរ ​ទាំង​ ៤ប្រការគឺ​  អាយុ  ​វណ្ណៈ ​សុខៈ ​ពលៈ ​កុំបីឃ្លៀងឃ្លាត ​ឡើយ។

លោក ឃូ ប៊ុនទ្រី

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ