សន្ទ​​រក​ថា​​របស់​​ប្រ​ធា​ន​នា​យ​ក​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុបាននឹងកំពុងបន្តវឌ្ឍនៈភាព ប្រកបដោយសុខមាលភាព និងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មធ្វើឱ្យមានបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀត គាំទ្រដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំចុងក្រោយនេះ គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានរួមបញ្ជូលគ្នា និងធ្វើការទិញលក់ជាច្រើនដោយអ្នកវិយោគអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុនានា តួយ៉ាងក្នុងឆ្នាំ២០១៩ នេះ៣៣%នៃទំហំវិនិយោគទុនផ្ទាល់ពីបរទេស(FDI) ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺទៅលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ កំណើនឥណទានមានការកើនឡើង តិចតួច បន្ទាប់ពីមានសន្ទុះថមថយក្នុង រយៈពេលបីឆ្នាំកន្លងទៅ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ កំណើនឥណទានមាន២៤%នៃវិស័យទំាងមូលដែលកំណើននេះកើនឡើងជាងអត្រាកំណើនជាមធ្យម ប្រចាំឆ្នាំ (CAGR) ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ឥ ណទានមានការកើនឡើងលើវិស័យសំណង់អចលនទ្រព្យ ការជួញដូរ និងការទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ ដោយសារ ចំណូលរបស់ប្រជាជនមានការកើនឡើងជាលំដាប់។ ឥណទានមិនដំណើរការ (NPL) ក្នុងវិស័យធនាគារមានអត្រា ២% និង វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានអត្រា១%។

ក្នុងឆ្នាំ២០១៩នេះ ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលបានកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងល្អបំផុត ជាងឆ្នាំកន្លងទៅ។ ដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១៨ កំណើនប្រាក់ចំណេញកើនឡើងដល់៧១%។ ទំហំនៃទ្រព្យសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន កើនឡើងរហូតដល់៥៩ លានដុល្លារអាមេរិក ហើយអត្រាកំណើនជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ(CA GR) គឺ៦៩%ក្នុងរយៈពេលបួនឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ អនុបាតប្រាក់ចំណេញធៀប នឹងដើមទុន (ROE) ទទួលបានអត្រា១៩,៩% ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ និងកើនឡើងដល់២៦,២%ក្នុងឆ្នាំ២០១៩។ ចំណែកអនុបាតប្រាក់ចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម (ROA)មាន៤,១% ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ និងកើនឡើង៥,៥%ក្នុងឆ្នាំ២០១៩។ អត្រាផលប័ត្រឥណទានមិនដំណើរការ របស់ហ្វូណនមាន១,១៦% ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ដែលអត្រានេះប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងអត្រារបស់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិស័យទាំងមូល ។

ចាប់ផ្តើមឆ្នាំថ្មី២០២០ ជម្ងឺផ្លូវដង្ហើមថ្មី ដែលមានប្រភពពីទីក្រុងវ៉ូហាន ប្រទេសចិន ត្រូវប្រកាសជាសាធារណៈនូវ ការីករាលដាល ហើយត្រូវបានហៅដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក(WHO) ថា វីរ៉ូសកូរ៉ូណា ឬកូវីដ១៩ (COVID-19)។ ជម្ងឺផ្លូវដង្ហើមថ្មី(COVID-19) ត្រូវបានចាត់ទុកជាវិបត្តិសុខភាពសកលមួយ ក្នុងជំនាន់របស់យើង និងបង្ករ ជាការប្រឈម និងភាពតានតឹងនានាដល់មនុស្សជាតិ។ វាពិតជាបង្ករឲ្យមានផលវិបាកដល់សង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ។ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង ជម្ងឺនេះត្រូវបានប្រកាសនូវករណីដំបូងក្នុង ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ បន្ទាប់មករកឃើញនូវករណីផ្សេងៗទៀត សរុបចំនួន១២២ករណី (ត្រឹមខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០)។

ហើយករណីឆ្លងទាំងអស់នោះត្រូវប្រកាសព្យាបាលជាទាំងអស់ ដោយក្រសួងសុខាភិបាលជាតិ។ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិស័យមួយចំនួន ត្រូវបានទទួលរងនូវផល់ប៉ះពាល់ ដោយជម្ងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីនេះ។ ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា បានធ្វើការណែនាំដល់ គ្រប់គ្រឹះស្ថាន ធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ អតិថិជនដែលស្ថិតក្នុងវិស័យរងនូវផលប៉ះពាល់ រួមមានជាអាទិ៍ វិស័យសណ្ឋាគារ និងផ្ទះសំណាក់ ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន កាត់ដេរ និងវាយនៈភ័ន្ឌ សំណង់ ដឹកជញ្ជូន និងសេវាកម្ម ដោយពិចារណាធ្វើឥណទាន រៀបចំឡើងវិញ ក្នុងការផ្តល់រយៈពេល អនុគ្រោះជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួន។ ផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមានចំបងៗនៃអាជីវកម្មក្នុងស្រុក ដែលបណ្តាលមកពីវិបត្តិនេះរួមមាន ទី១៖ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ (កាកកស្ទះលំហូរសាច់ប្រាក់ ពុំមានសាច់ប្រាក់ទូទាត់ និងតម្រូវឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្ម ធ្វើការចរចារនូវកត្តព្វកិច្ចបំណុលថ្មី។ ទី២៖ ការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការប្រើប្រាស់ ខណៈពេលដែលប្រជាជនកាត់បន្ថយនូវ ការចំណាយ លើកលែងតែការចំណាយលើតម្រូវការចំបាច់នានា។ ទី៣៖ ការធ្លាក់ចុះនៃផលិតភាពនានានៃអាជីវកម្ម ដោយការ ធ្វើគម្លាតសង្គម ការធ្វើការពីផ្ទះ ការកាត់បន្ថយនូវការទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មនានា។ ទី៤៖ រាំងស្ទះប្រព័ន្ធ នៃចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។ ដែលទំាងអស់នេះ បាននឹងកំពុងធ្វើឱ្យអាជីវកម្មក្នុងស្រុកមួយចំនួនត្រូវ ពន្យាប្រតិបត្តិការ ឬក្ស័យធន។ល។

ចំពោះគ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន បាននឹងកំពុងធ្វើការអនុវត្តន៍ផែនការបន្តនិរន្តភាពអាជីវកម្ម (B C P) ក្នុងការធានានូវប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មដូចប្រក្រតី និង បៃន្តផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនដោយ មិនមាន ការរំខានឡើយហើយ ធានាបាននូវសុខមាលភាពបុគ្គលិកផងដែរ។ តាមការិយាល័យនីមួយៗរបស់ ហ្វូណន ត្រូវបានអនុវត្ត នូវការវាស់កំដៅបុគ្គលិកនិង អតិថិជន និងការលាងសម្អាតដៃ ជាប្រចាំ។ ធ្វើការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក ដោយធ្វើការពីផ្ទះសម្រាប់បុគ្គលិកណាដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ធ្លាប់បានចូលរួមនូវកម្មវិធីជួបជុំ ឬកម្មវិធីសាសនា នានា។ គ្រឹះស្ថានបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការអនុវត្តន៍ការណែនាំរបស់អជ្ញាធរក្នុងការទប់ស្កាត់ជម្ងឺឆ្លងនេះ។ តាមរយៈនៃប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គមរបស់គ្រឹះស្ថាន ការធ្វើអនាម័យឬ កិច្ចការពារខ្លួនផ្សេងៗ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ និងចែកចាយបន្តដោយបុគ្គលិក និងអ្នកដែលគាំទ្របណ្តាញ សង្គម ហ្វូណន។
ដោយចំណែកទីផ្សារគោលដៅរបស់ហ្វូណន ផ្តោតលើ អ្នកមាន ចំណូលទាប រួមទាំងអ្នកទទួលបានចំណូល ពីប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងអ្នកដែលមានចំណូលពីអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន ការកកស្ទះសាច់ប្រាក់របស់អតិថិជន ពីផល់ប៉ះពាល់ដូចបានលើកឡើងខាងលើ គឺជាបញ្ហាប្រឈមដល់ការអនុវត្តកត្តព្វកិច្ច របស់អតិថិជន ជាមួយ គ្រឹះស្ថានផងដែរ។ ដូច្នោះដើម្បីធានា និរន្តភាពអតិថិជនរបស់យើង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់គ្រឹះស្ថាន បាន ធ្វើការអនុម័តគោលនយោបាយឥណទានរៀបចំឡើងវិញ ក្នុងកិច្ចគាំទ្រដល់អតិថិជនដែ លទទួលរង នូវផល់ប៉ះពាល់។ រហូតមកដល់ពេលនេះ អតិថិជនមួយចំនួនទទួលបានការអនុម័ត និងផ្តល់ជូននូវ លក្ខខណ្ឌប្រកបដោយការអនុគ្រោះ និងយោគយល់បំផុត។

សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ នេះ ហ្វូណនបានធ្វើការព្យាករណ៍លើកំណើនឥណទានត្រឹម១១%ដោយសារតម្រូវការឥណទានមានការធ្លាក់ចុះ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរ គ្រឹះស្ថាន នឹងធ្វើការផ្តោតលើការកសាងសមត្ថិភាពបុគ្គលិក ការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធដំណើរការកម្ចី (Loan Origination System) ស្នើសុំអជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្ម ណែនាំធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឱ្យបាន ល្អបំផុត ដើម្បីត្រៀមខ្លួនស្តារស្ថានភាពអាជីវកម្ម ឱ្យរឹតតែល្អថែមទៀតបន្ទាប់វិបត្តិត្រូវបានបញ្ចប់។ ជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណ និងជូនពរជ័យសេរីមង្គលវិបុលសុខចម្រើនរុងរឿងដល់ អតិថិជន ភាគទុនិក និយ័តករ ទាំងអស់ ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ សូមសុខ សុវត្តិភាព ពីជម្ងឺទាំងឡាយ។

លោក ឃូ ប៊ុនទ្រី

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ