សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២០ – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

នាថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្វូណនបានធ្វើសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២០ ក្រោមអធិបតីភាព របស់លោក ឃ៊ូ ប៊ុនទ្រី ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ ដែលមានការចូលរួមពីគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថាន គ្រប់ជាន់ថ្នាក់។ លោកប្រធាន បានលើកទឹកចិត្តដល់គណៈគ្រប់គ្រង នៅពាក្យមួយឃ្លាថា “រួមគិត រួមធ្វើ ទើបជាទង្វើមហាជោគជ័យនៃគ្រួសារ ហ្វូណន”។

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + twenty =