សាខាស្រុកស្នួល – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

លោក​ ភាជ ប៉ូ ជាកសិករ សព្វថ្ងៃរស់នៅភូមិចឹង ឃុំឃ្សឹម ស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ។  

បច្ចុប្បន្ន គាត់បាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់កម្ចីជាមួយហ្វូណនបានចំនួន៣វគ្គកម្ចី ពោលគឺចាប់ពីដើមឆ្នាំ ២០១៩ មកម្លះ។ ក្នុង​វគ្គកម្ចីលើកទីមួយគាត់ទទួលបានឥណទានចំនួន៨,០០០,០០០រៀល ក្នុងគោលបំណងយកមកយកមកទិញដីចំការ ហើយវគ្គកម្ចីលើកទីពីរចំនួន១២,០០០,000រៀល និងលើកទី៣​ទទួលបានចំនួន២៨,០០០,000រៀល។​ បច្ចុប្បន្នគាត់ធ្វើការ ដាំដុះ ចំការដំឡូងមី ដំឡូងដូង ប៉ិគត់ និងស្វាយចន្ទី។

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − 5 =