ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន​​ បង្កើតឡើង​ដើម្បីលោកអ្នក​ដែល​បំណងប្រើបា្រស់​ក្នុង​ការ​​សិក្សារបស់ខ្លួនព្រមទាំងការ​ចំនាយ​ទិញ​សម្ភារៈប្រើ​ប្រាស់​ផ្សេងៗ ដូចជា យានជំនិះ កុំព្យូទ័រ គ្រឿងសង្ហារឹម ទូរទឹកកក ទូរទស្សន៍ ម៉ាស៊ីនភ្លើង។ល។អតិថិជន​អាចខ្ចីឥណទាន​បានរហូតដល់ ២០,០០០ ដុល្លារ ឬ ៨០,០០០,០០០ រៀល ឬ ៨០០,០០០ បាត មានរយៈពេលរហូតដល់ ៣៦ខែ ហើយហ្វូណន បានផ្តល់ភាពងាយស្រួល ដល់លោកអ្នកដោយអនុញ្ញាតឲ្យសងមកវិញតាមរបៀប បង់ប្រាក់ដើម និងអត្រាការប្រាក់  ឬតាមការចរចា។

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − six =