ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

តើលោកអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច​ហើយកំពុងស្វែងរកឱកាសពង្រីក​អាជីវ​កម្មមែនទេ?ហ្វូណន​​បានផ្តល់ឥណទាន​ខ្នាតតូច​ ​និង មធ្យម​សម្រាប់​​​ជួយផ្តល់ដើមទុន​ដើម្បីទិញសម្ភារៈ​ផ្គត់ផ្គង់​ក្នុងចង្វាក់អាជីវកម្មព្រមទាំងតាមតម្រូវការការផ្សេងៗទៀតរបស់អតិថិជន។ អតិថិជន​អាចខ្ចី ឥណទានបានរហូតដល់ ២០,០០០ ដុល្លារ ឬ ៨០,០០០,០០០ រៀល ឬ ៨០០,០០០ បាត មានរយៈពេលរហូតដល់ ៣៦ខែ ហើយហ្វូណន បានផ្តល់ភាពងាយស្រួល ដល់លោកអ្នក​ដោយអនុញ្ញាតឲ្យសងមកវិញតាមរបៀបបង់ប្រាក់ដើម​និងអត្រាការប្រាក់ ឬតាមការចរចា។

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + five =