មតិយោបលអតិថិជន – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ជាប្រភេទឥណទានសម្រាប់ផ្តល់ជូន​អតិថិជន​ដែលមានតម្រូវការ​វិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មហើយស្នើសុំ​ការសងត្រលប់តាម​លំហូរ​សាច់ប្រាក់ទៅតាមការ​ប្រមូលផល​ពីកសិកម្មរបស់ខ្លួន។

សេវាកម្ម និងផលិតផល

Loan_With_Insurance

ឥណទានអាជីវកម្

Agriculture Loan

ឥណទានកសិកម្ម

ឥណទានសម្រាប់ទិញម៉ូតូ

ឥណទានសម្រាប់ទិញរថយន្ត

ឥណទានសម្រាប់ទិញសម្ភារប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ឥណទានសម្រាប់ទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

បណ្តាញសង្គម

សេវាកម្មអតិថិជន

  • អគារលេខ ៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវលេខ ១១៨ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  • (855) 23 888 830/ 12 928 929/93 508 888
  • info@funan.com.kh