កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ សម្រាប់បុគ្គលិកហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុនកាលណាឌីយ៉ាគ្រុប គណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្វូណន ការិយាល័យកណ្តាល សាខាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងសាខាក្នុងខេត្តកណ្តាលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ទំាងអស់គ្នា។
សូមអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។