កម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រចាំឆ្នាំដល់បុគ្គលិក របស់ហ្វូណន – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

កម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រចាំឆ្នាំដល់​បុគ្គលិក របស់ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមអធិបតីភាព​របស់លោកប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន ភីអិលស៊ី កំពុងធ្វើឡើងនៅគ្រប់ភូមិភាគទូទាំងប្រទេស។

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × one =