ការចូលរួមមូលនិធិគន្ធបុប្ផា របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី