កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន និងក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ានី – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

# អបអរសាទរលើភាពជាដៃគូរអាជីវកម្មរវាងគ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន និងក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នី

# ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះតទៅ អតិថិជនរបស់ ហ្វូណនទាំង៥១សាខាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើការទូទាត់សំណងប្រាក់កម្ចី របស់ខ្លួនតាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី។