គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន ផ្តល់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំដល់សាខាឆ្នើម និងនាយកដ្ឋានដែលមានការវាយតម្លៃសវនកម្មផ្ទៃក្នុងល្អ – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

១.​ សាខាមានកំណើនឥណទាន និងអតិថិជនខ្ពស់បំផុត

២.សាខាមានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់បំផុត

៣. សាខាមានគុណភាពឥណទានល្អ

៤. សាខាអនុវត្តផែនការល្អបំផុត

៥. សាខាដែលអនុវត្តអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងល្អបំផុត

៦. នាយកដ្ឋាន/សាខាទទួលបានរង្វាយតម្លៃល្អពីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង (Good Audit Rating)