មហាសន្និបាតប្រចាំ២០២១-២០២២ – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បានប្រារព្ធមហាសន្និបាតប្រចាំ២០២១-២០២២ នៅខេត្តកំពត នាថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។ ក្នុងនោះគណ:គ្រប់គ្រងរបស់គ្រឹះស្ថានក៏បានដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាពជាអទិភាពសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ផងដែរ។ មហាសន្និបាតប្រព្រឹត្តទៅក្រោមបរិយាកាសរីករាយក្រៃលែង និងបានវាយតម្លៃខ្ពស់នូវលទ្ធផលរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១។