ស្កេនកូដ(QRCode)ដើម្បីស្នើសុំឥណទាន – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ស្កេនកូដ(QRCode)ដើម្បីស្នើសុំឥណទាន ជាមួយហ្វូណនកាន់តែទំនើប និងទាន់សម័យ 📱Scan QRCode ដើម្បីដាក់ពាក្យកម្ចី: ឬចុចតំណរ Link: http://bit.ly/3oOiXGk