ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និងហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើសកម្មភាពសង្គម – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

នាថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និងហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើសកម្មភាពសង្គមរួមគ្នាក្នុងការរួមចំណែកជួយដល់សាលាបឋមសិក្សាសង់ប្រាសាទ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំភ្នំតូច ស្រុកមង្គលបុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែលជាតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និងហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ជានិច្ចកាល សកម្មភាពសង្គមរបស់ហ្វូណនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន ជាផ្នែកមួយនៃការគាំទ្រ និងសាបព្រោះនូវវប្បធម៌ទំនួលខុសត្រូវសង្គម។ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគ្រឹះស្ថានទាំងពីរ បានណែនាំដល់ក្មួយៗសិស្សានុសិស្សឱ្យខិតខំរៀនសូត្រ ធ្វើជាកូនល្អ សិស្សល្អ និងមនុស្សល្អក្នុងសង្គម។