កម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់ជូនដល់មន្ត្រីឥណទាន និងនាយកសាខាលើការគ្រប់គ្រងកំណើនឥណទានក្នុងឆ្នាំ២០២២ – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ការិយាល័យកណ្តាល នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្វូណន ថ្ងៃសៅរ៍ ៩រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ហ្វូណនបានរៀបចំកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់ជូនដល់មន្ត្រីឥណទាន និងនាយកសាខាដែលបានជាប់ក្នុងជ័យលាភីលើការគ្រប់គ្រងកំណើនឥណទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២។ ក្នុងនោះមន្ត្រីឥណទានចំនួន២៣នាក់ និងនាយកសាខាចំនួន៣នាក់មកពី១៩សាខាក្នុងចំណោមសាខាទាំង៥១ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា បានជាប់ជ័យលាភី ក្នុងកម្មវិធីនេះ។