ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសុី ទទួលបានពានរង្វាន់ជាគ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលរីកចម្រើនលឿនជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីរង្វាន់ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នាំ២០២៣ – ហ្វូណន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

អបអរសាទរ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសុី ទទួលបានពានរង្វាន់ជាគ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលរីកចម្រើនលឿនជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីរង្វាន់ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នាំ២០២៣។